SEIS UkraineПочаток Контакти

SOER 2015

Основні розділи Національної доповіді про стан довкілля в Україні

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища готується щорічно відповідно з Законом України про охорону навколишнього середовища на основі інформаційних матеріалів центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій. Також в Україні щорічно готуються Доповіді про стан навколишнього природного середовища в регіонах країни.

Доповідь складається з 15 розділів і містить інформацію про якість повітря і вод, земельних ресурсів та ґрунтів, інформацію про надра, поводження з відходами, зміну клімату, біологічне і ландшафтне розмаїття, розвиток природно-заповідного фонду, а також інформацію про вплив промисловості, сільського господарства і транспорту на довкілля. Доповідь також містить інформацію про державне управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.

У звіті використовуються екологічні показники і методології, що застосовуються в доповіді про оцінку Європейського агентства з навколишнього середовища (ЕEА).

Основні висновки Національної доповіді про стан довкілля в Україні

Атмосферне повітря

За даними Державної служби статистики в 2013 році викиди забруднюючих речовин в атмосферу становили 6719,8 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення в атмосферу надійшло 4295,1 тис. т (63,9% від загального обсягу) забруднюючих речовин, що на 40,2 тис. т (на 0,9%) менше, ніж в минулому році. Від пересувних джерел у 2013 році в атмосферне повітря надійшло 2424,7 тис. т забруднюючих речовин, що на 61,1 тис. т або 2,5% менше ніж у 2012 році.

У порівнянні з попереднім роком, збільшення викидів в атмосферу відмічалося в 7 регіонах країни, найсуттєвіше - у Вінницькій області (на 47,6%), Запорізькій (на 18,5%), Харківській (на 6,4%), Хмельницькій та Черкаській областях (на 5,3%).

На кожного жителя України в 2013 році припадало 4343,3 кг викидів діоксиду вуглецю і 94,4 кг інших викидів забруднюючих речовин в атмосферу, на кожен квадратний кілометр території країни приходилося 327, 4 тонн викидів діоксиду вуглецю і 7,1 тонн інших забруднюючих повітря речовин.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в Україні залишаються підприємства теплової енергетики, чорної металургії, вугільної, нафтогазовидобувної та цементної промисловості, викиди забруднюючих речовин від яких становлять близько 90 відсотків від загального обсягу викидів в атмосферне повітря.

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні в 2013 році оцінювався як високий. У порівнянні з 2012 роком він дещо зменшився за рахунок зниження середньорічного вмісту пилу і фтористого водню.

Поверхневі води

Щорічна потреба населення і галузей економіки у водних ресурсах становить близько 15-16 млрд. м3. У 2013 році з природних джерел забрано 13625 млн. м3 води (прісної - 12884 млн. м3 або 94,6%), з них 1911 млн. м3 (14%) - з підземних водних джерел, в тому числі 753 млн. м3 шахтно-кар'єрних вод. Загальний забір води в 2013 році в порівнянні з 2012 роком знизився на 7%.

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування у 2013 році в поверхневі водні об'єкти скинуто 7440 млн. м3 стічних вод (на 4,6% менше, ніж в 2012 році), в тому числі підприємствами промисловості - 4433 млн. м3 (59,6%), житлово-комунальної галузі - 1996 млн. м3 (26,8%) і підприємствами сільського господарства - 975 млн. м3 (13,1%).

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання забруднених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації, надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь.

У 2013 році найбільш забрудненими були води гирла річки Дніпро, вони класифікувалися як брудні. Води акваторії порту Одеса і Дніпровського лиману класифікувалися як забруднені, води дельти річки Дунай, Бузького лиману - як помірно забруднені. Води Сухого Лиману, вхідного каналу і дельтових водотоків річки Дунай класифікувалися як чисті, акваторії порту Ялта - як дуже чисті. Екологічна ситуація в Чорному та Азовському морях в цілому залишається напруженою. Основними екологічними проблемами морів залишаються забруднення шельфових вод біогенними речовинами і забруднення морського середовища токсичними речовинами.

Відходи

За даними Державної служби статистики в 2013 році в Україні було утворено 448,1 млн. т відходів, що на 0,6% менше в порівнянні з 2012 роком. У спеціально відведені місця і об'єкти були видалені 288,1 млн. т (на 0,5% менше ніж у 2012 році), в місця неорганізованого зберігання - 111,6 тис. т (на 11,6% більше ніж у 2012 році) відходів.

У 2013 році збільшилися обсяги накопичених відходів. Протягом тривалого часу в країні не вирішуються проблеми утилізації та переробки небезпечних відходів, велика частина яких зберігається на території підприємств. Не вирішуються також питання будівництва комплексів по їх утилізації та знешкодженню та будівництва нових сучасних полігонів для захоронення відходів.

Основними причинами складної екологічної ситуації є високий рівень ресурсо- та енергоємності виробництв, застарілі технології та зношеність основних фондів підприємств, низький рівень культури виробництва і порушення проектних технологічних режимів, а також значні обсяги накопичених відходів, які можуть створити небезпечні екологічні ситуації.

Політичні кроки для вирішення ключових екологічних проблем

У 2013 році реалізація національної та регіональної екологічної політики здійснювалася відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

Для фінансового забезпечення реалізації заходів визначених Стратегією підписано Угоду між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року».

Головним механізмом реалізації Стратегії і важливим програмним документом є Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки (НПД), затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №577. Планом передбачено виконання 278 заходів в рамках 7 цілей:

  • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;
  • поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
  • досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього середовища;
  • вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління;
  • підтримка біологічного і ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі;
  • забезпечення екологічно збалансованого природокористування;
  • вдосконалення регіональної екологічної політики.

У 2013 році Міністерством проводилась активна робота по реалізації Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого Наказом Мінприроди від 17.12.2012 № 659, яким передбачено заходи щодо адаптації 31 директиви ЄС.

З метою виконання покладених на Мінприроди завдань і формування державної політики в сфері охорони навколишнього середовища, Міністерством розроблено 92 проекти нормативно-правових актів, з яких прийнято 78.

Зокрема, розроблено проект Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», проект Закону України «Про засади організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» .

В даний час проводиться робота з адаптації законодавства України до вимог ЄС. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 №371-р схвалено розроблений Міністерством екології та природних ресурсів План імплементації актів законодавства ЄС.

З метою удосконалення системи визначення основних напрямків і завдань щодо забезпечення розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища та рівня виконання її основних функцій проводиться робота по розробці Концепції реформування державної системи моніторингу навколишнього середовища.

Специфічні питання охорони довкілля

Ведення бойових дій на сході України значно підвищує екологічні ризики для довкілля Донецької та Луганської областей.

Основними ризиками для навколишнього середовища на територіях проведення антитерористичної операції (АТО) є забруднення атмосферного повітря в результаті згоряння великої кількості боєприпасів і роботи великої військової техніки, порушення земель природно-заповідного та лісового фонду, земель сільськогосподарського призначення, виникнення лісових і трав'яних пожеж, забруднення ґрунтів, порушення питного водопостачання, забруднення поверхневих і підземних вод і підтоплення територій в результаті виникнення аварійних ситуацій на великих промислових підприємствах.

На сьогоднішній день спостерігається складна ситуація з проведенням моніторингу довкілля на сході України. Так, не працюють пости контролю якості атмосферного повітря Донецького обласного центру з гідрометеорології в містах Донецьк, Макіївка, Горлівка, Торськ та Єнакієве, пости контролю якості атмосферного повітря Луганського обласного центру з гідрометеорології в містах Луганськ і Алчевськ. Також не працюють пости контролю якості поверхневих вод Донецького і Луганського обласних центрів з гідрометеорології та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на окупованих і частини звільнених територій, ускладнена робота Державних екологічних інспекцій в Донецькій і Луганській областях.

Донецька і Луганська області є найбільш техногенно навантажених регіонами України і ситуація, що склалася з проведенням моніторингу довкілля на територіях цих областей може привести до виникнення нових екологічних загроз. Для попередження і контролю виникнення надзвичайних екологічних ситуацій в зоні проведення АТО необхідна розробка і впровадження сучасної системи моніторингу довкілля цих територій.

Додатково: Види угідь земного покриву у 2015 році, зміна угідь земного покриву за 2000-2015 роки та рахунки зміни угідь земного покриву

Останні новини

Facebook Twitter RSS 2.0 E-mail info@seis.menr.gov.ua
SEIS Ukraine